Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van WLCOMPUTERS. Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst, alsmede aanbiedingen tussen/zijdens WLCOMPUTERS, en derden, verder te noemen koper.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met WLCOMPUTERS.
3. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
5. De koper accepteert deze voorwaarden door middel van schriftelijke bevestiging, dan wel door een offerte, dan wel orderbevestiging zijdens WLCOMPUTERS kenbaar gemaakte toepasselijkheid van deze voorwaarden, dan wel uit hoofde van het feit dat reeds eerder door koper facturen van WLCOMPUTERS zijn ontvangen, waarop eveneens een toepasselijkheid van deze voorwaarden is opgenomen.
6. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2: Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten, prijsvermeldingen, brochures en ander drukwerk van WLCOMPUTERS zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
3. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en inclusief BTW.
4. Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
5. WLCOMPUTERS behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door WLCOMPUTERS op haalbaarheid is beoordeeld. WLCOMPUTERS heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdracht geschied na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2. WLCOMPUTERS is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de koper worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 4: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enzovoorts opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van WLCOMPUTERS gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enzovoorts als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van WLCOMPUTERS en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan WLCOMPUTERS te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van WLCOMPUTERS van € 450,- per dag.

 

Artikel 5: Prijzen

1. De zaken van WLCOMPUTERS worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij WLCOMPUTERS. De diensten van WLCOMPUTERS worden verricht tegen de prijs die WLCOMPUTERS na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

 

Artikel 6: Levering en leveringstermijn

1. Levering geschiedt alleen via het pand van WLCOMPUTERS, tenzij schriftelijk door ons anders is bevestigd.
2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter ongeveer vijf werkdagen, tenzij anders vermeld, genoemd of overeen gekomen is.
3. De opgegeven levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de koper bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 2 weken voor levering te stellen. De koper heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de overeenkomst, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is WLCOMPUTERS nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook.
4. WLCOMPUTERS is steeds gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.
5. Indien de koper (af)levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.
6. Indien wij van de in lid 5 genoemde mogelijkheid gebruik maken laat zulks de betalingsverplichting van de koper onverlet.
7. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
8. WLCOMPUTERS is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
9. In geval de koper ondanks minimaal drie sommaties daartoe de zaken, zowel reparaties als goederen, binnen vier weken na de eerste sommatie niet heeft afgehaald bij WLCOMPUTERS, heeft WLCOMPUTERS het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door WLCOMPUTERS gemaakte extra kosten te vergoeden.

 

Artikel 7: Betaling

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat WLCOMPUTERS een factuur op rekening zendt of meegeeft, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van WLCOMPUTERS zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht op een schadevergoeding verkrijgt, dan wel onze verplichtingen op te schorten.
3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan WLCOMPUTERS verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. In geval de koper één dan wel meerdere facturen niet tijdig voldoet, is de totale vordering van WLCOMPUTERS terstond en ineens opeisbaar, aldus ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken.
5. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en WLCOMPUTERS tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan WLCOMPUTERS te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,- per factuur.
6. Niet-tijdige betaling geeft WLCOMPUTERS het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van WLCOMPUTERS op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
7. WLCOMPUTERS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door WLCOMPUTERS te verrichten prestaties, een en ander op een door WLCOMPUTERS aan te geven wijze.
8. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
9. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
10. WLCOMPUTERS staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van WLCOMPUTERS, totdat alle vorderingen uit welken hoofde dan ook die WLCOMPUTERS op de koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3: 92, lid 2, volledig zijn betaald.
2. WLCOMPUTERS verschaft overeenkomstig het gestelde onder lid 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van WLCOMPUTERS mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn kopers verkrijgt of zal verkrijgen.
4. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WLCOMPUTERS te bewaren.
5. WLCOMPUTERS is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De koper zal WLCOMPUTERS ten allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen c/q gebouwen ter inspectie van de zaken c/q ter uitoefening van de rechten van WLCOMPUTERS.
6. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van WLCOMPUTERS tot volledige voldoening van al hetgeen WLCOMPUTERS van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9: Reclame:

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan WLCOMPUTERS kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt WLCOMPUTERS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door WLCOMPUTERS gegrond wordt bevonden, heeft WLCOMPUTERS het recht te harer keuze:
– De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
– het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde of betere specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan WLCOMPUTERS worden afgegeven;
– het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
6. De koper dient in voorkomend geval WLCOMPUTERS onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. WLCOMPUTERS aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door WLCOMPUTERS op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin WLCOMPUTERS deze zaken aan de koper afleverde.
8. Artikelen
9. Software, kabels en cartridges waarvan de verpakking is geopend of de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

 

Artikel 10: Garantie

1. WLCOMPUTERS staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden voor door WLCOMPUTERS geleverde goederen een garantietermijn van twaalf maanden. Voor tweedehands goederen en voor reparaties gelden een garantietermijn van 3 maanden. Garanties gelden niet voor software en programma installaties.
3. De garantie bestaat daarin, dat WLCOMPUTERS de gebreken aan het geleverde binnen vijf werkdagen voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.
4. Indien de koper aan WLCOMPUTERS een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van WLCOMPUTERS. De koper zal al dan WLCOMPUTERS vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
5. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan WLCOMPUTERS verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van WLCOMPUTERS zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
6. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft WLCOMPUTERS geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
7. Voor zaken met een door andere dan WLCOMPUTERS bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien:
– De koper de zaken heeft verwaarloosd;
– de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens WLCOMPUTERS zijn verricht;
– bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
– het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
– het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
– indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met WLCOMPUTERS gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

 

Artikel 11: Handelsmerk:

1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de garantie-, type- of identificatienummers of tekens, die op de door WLCOMPUTERS afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. WLCOMPUTERS, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is WLCOMPUTERS in ieder geval nimmer aansprakelijk:
– Wegens niet-, of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;
– indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in WLCOMPUTERS haar bedrijfsruimtes bevinden;
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– voor schade door geleverde software;
– voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien WLCOMPUTERS in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard WLCOMPUTERS slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is WLCOMPUTERS nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal WLCOMPUTERS vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens WLCOMPUTERS.

 

Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door WLCOMPUTERS niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan WLCOMPUTERS niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor WLCOMPUTERS als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van WLCOMPUTERS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door WLCOMPUTERS redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3. WLCOMPUTERS heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. WLCOMPUTERS is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WLCOMPUTERS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. WLCOMPUTERS behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. WLCOMPUTERS heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens WLCOMPUTERS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die WLCOMPUTERS te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder lid 1 genoemd, heeft WLCOMPUTERS het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. WLCOMPUTERS is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst WLCOMPUTERS schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door WLCOMPUTERS verrichte prestaties, en heeft WLCOMPUTERS onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 15: Geheimhouding

1. Zowel WLCOMPUTERS als de koper zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie. De koper is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen WLCOMPUTERS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij WLCOMPUTERS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 17: Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen WLCOMPUTERS en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.